فرايند تاييد صلاحيت آزمايشگاه هاي همكار

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

ابزار- آچار مهره چرخ خودرو JIS D 8105: 1994
 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 


 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
  اطلاعیه متقاضیان دریافت تایید صلاحیت آزمایشگاه همکار اداره کل استاندارد و تحقیقات صنعتی

مدارک مورد نیاز جهت دریافت تسهیلات بانکی به شرح ذیل می باشد:

1- طرح توجيهي براي توسعه و تجهيز آزمايشگاه

2- پيش فاكتور فروش تجهيزات مورد نياز به همراه مشخصات فني

3- فهرست تجهيزات موجود در آزمايشگاه

4- آگهي تاسيس شركت در روزنامه رسمي

5- تكميل فرم پيوست

دریافت فرم : صفحه 1                 صفحه 2                            صفحه

6- تصوير مدرك تحصيلي و دوره هاي آموزشي مرتبط كارشناسان آزمايشگاه

لازم به ذكر است با عنايت به مصوبات شوراي معاونين مورخ 01/10/87 ، دريافت پروانه تاييد صلاحيت آزمايشگاه همكار مستقر در واحد هاي توليدي منوط به استقرار استاندارد  17025 ISO  مي باشد.

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

    مهندسي پزشکی

رديف

نام آزمايشگاه

استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

شرکت لیان آزما

بوشهر

25/7/89

1609/Bsh

2543003

2543004

2

شرکت لیان اکسیژن آریا

بوشهر

9/7/89

1105/Bsh

6-4550224-0711

4550227-0771

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

مکانیک و فلزشناسی   

رديف

نام آزمايشگاه

استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

تجهیزات نوین پارس

بوشهر

2/12/86

735

119-2552115

2

نیروگستر لیان

بوشهر

2/6/89

983/Bsh

344744-0771

5556361-0771

3

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب

بوشهر

31/6/89

1577/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

4

شرکت تعاونی معیار آزمای لیان

بوشهر

8/9/89

1643/Bsh

2580295

5

شرکت آفتاب کویر پارس

بوشهر

2/6/89

985/Bsh

4552783-0771

4552784-0771

6

شرکت نیروگستر لیان

بوشهر

16/8/89

1623/Bsh

344744-0771

5556261-0771

7

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب

بوشهر

9/7/89

1106/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

8

شرکت خدمات آزمایشگاهی اقیانوس سبز

بوشهر

20/6/89

1065/Bsh

3233917-0772

3223746-0772

9

شرکت لیان اکسیژن آریا

بوشهر

9/7/89

1105/Bsh

6-4550224-0711

4550227-0771

10

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب

بوشهر

2/6/89

1035/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

11

شرکت نیروگستر لیان

بوشهر

2/6/89

982/Bsh

344744-0771

5556261-0771

12

شرکت خدمات آزمایشگاهی اقیانوس سبز

بوشهر

18/12/89

1397/Bsh

3533978-0771

5563790-0771

13

شرکت تجهیزات نوین پارس(آرامین)

بوشهر

22/3/89

1729/Bsh

9-4552115-0771

14

شرکت خدمات آزمایشگاهی اقیانوس سبز

بوشهر

22/1/90

1764/Bsh

3533978-0771

5563790-0771

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

نساجی

رديف

نام آزمايشگاه

استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

شرکت تعاونی معیار آزمای لیان

بوشهر

14/5/89

1541/Bsh

2635275-0936

2

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب

بوشهر

31/6/89

1576/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

3

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب

بوشهر

2/6/89

1035/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

4

شرکت فراآزما جنوب

بوشهر

2/6/89

988/Bsh

2451817-0771

5

شرکت معیار گستر توس

بوشهر

17/12/89

1735/Bsh

3531742-0771

6

شرکت معیار گستر توس

بوشهر

18/12/89

1737/Bsh

3531742-0771

7

شرکت خبرگان بین الملل تهران - شعبه بوشهر

بوشهر

4/6/89

1033/Bsh

7730502-0917

2541148-0771

8

شرکت روزنه شید افزا- شعبه کنگان

بوشهر

25/12/89

1747/Bsh

2765-0772721

9

شرکت روزنه شید افزا- شعبه بوشهر

بوشهر

25/12/89

1748/Bsh

4553641

4553640

10

معیار گستر توس

بوشهر

25/12/89

1749/Bsh

3531742-0771

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

 

(اندازه شناسی و اوزان و مقیاس ها (کالیبراسیون

 

رديف

نام آزمايشگاه

پروانه تأئيد صلاحيت

استان

تلفن و نمابر

شماره

اعتبار تا تاريخ

1

پايش اندازه گيري بوشهر

872

11/12/87

بوشهر

 

2

اندازه شناسی سنجش برتر خلیج فارس

1066/Bsh

20/6/89

بوشهر

2521375-0771

2528670-0771

3

شرکت روزنه شیدافزا

1456/Bsh

12/2/89

بوشهر

4553641

4553640

4

شرکت پایش اندازه گیری

1742/Bsh

12/12/89

بوشهر

4550099-0771

1722257-0917

 

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

غذایی و میکروبیولوژی

رديف

نام آزمايشگاه

استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

شرکت آریا پژوهش جنوب

بوشهر

8/4/89

1511/Bsh

2523722

2523862

2523834

2

شرکت فراآزما جنوب

بوشهر

2/6/89

987/Bsh

2451817-0771

3

شرکت معیار گستر توس

بوشهر

17/12/89

1734/Bsh

3531742-0771

4

شرکت روزنه شید افزا

بوشهر

2/6/89

986/Bsh

4553641

4553640

5

شرکت معیار آزمای لیان

بوشه

8/12/89

1722/Bsh

2580295

 

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

شیمیایی

ردیف

نام آزمايشگاه

استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب

بوشهر

31/6/89

1577/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

2

شاخه زیتون لیان

بوشهر

19/7/89

1599/Bsh

2542001-0711

2580574-0771

3

پتروشیمی خارک

بوشهر

15/5/89

764/Bsh

8-22091-077228

22441-077228

4

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب

بوشهر

2/6/89

1035/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

5

شرکت نیروگستر لیان

بوشهر

2/6/89

982/Bsh

344744-0771

5556261-0771

6

شرکت پرنده آبی جهان

بوشهر

7/2/89

1448/Bsh

4552503

4552501

7

شرکت روزنه شید افزا- شعبه کنگان

بوشهر

25/12/89

1747/Bsh

2765-0772721

8

شرکت روزنه شید افزا- شعبه بوشهر

بوشهر

25/12/89

1748/Bsh

4553641

4553640

9

معیار گستر توس

بوشهر

25/12/89

1749/Bsh

3531742-0771

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

 

ساختمان

رديف

نام آزمايشگاه


استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

شرکت کامیاران پدرام شهر خرم


بوشهر

9/7/89

1107/Bsh

4573976

2

شرکت خبرگان بین الملل تهران - شعبه بوشهر


بوشهر

4/6/89

1031/Bsh

7730502-0917

2541148-0771

3

شرکت تیرچه و بلوک کنگان


بوشهر

12/5/89

1540/Bsh

3048-0772722

2592-0772721

4

شرکت سقف گستر دشتستان


بوشهر

7/11/89

1690/Bsh

4162233-0773

4162331-0773

5

شرکت چرخه طبیعت سبز


بوشهر

13/5/89

962/Bsh

3530524

6

شرکت کوبان کاوش جنوب


بوشهر

4/6/89

1030/Bsh

1704593-0917

2521228-0771

7

ساروج بهسازه سیراف


بوشهر

20/6/89

1062/Bsh

3530683-0771

5551451-0771

8

شرکت ساحل آزمای لیان


بوشهر

27/12/89

1418/Bsh

7754886-0917

1755496-0917

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

خودرو

رديف

نام آزمايشگاه


استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب


بوشهر

4/6/89

1034/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

2

شرکت چرخه طبیعت سبز


بوشهر

4/6/89

1588/Bsh

3530524

3

شرکت تعاونی معیار آزمای لیان


بوشهر

8/9/89

1643/Bsh

2580295

4

شرکت خدمات   آزمایشگاهی اقیانوس سبز


بوشهر

26/11/89

1370/Bsh

3533978-0771

5563790-0771

5

شرکت معیار گستر توس


بوشهر

20/5/89

973/Bsh

3531743-0771

6

چرخه طبیعت سبز


بوشهر

13/12/89

1697/Bsh

3530524-0771

7

شرکت شاخه زیتون لیان


بوشهر

15/1/90

1759/Bsh

2542001-0711

2580574-0771

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

 

بسته بندی

رديف

نام آزمايشگاه

استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

مجتمع آزمایشگاهی بندرسازان جنوب

بوشهر

2/6/89

1035/Bsh

7-324896-0772

3220213-0772

3220241-0772

2

شرکت فراآزما جنوب

بوشهر

2/6/89

988/Bsh

2451817-0771

3

شرکت روزنه شید افزا- شعبه کنگان

بوشهر

25/12/89

1747/Bsh

2765-0772721

4

شرکت روزنه شید افزا- شعبه بوشهر

بوشهر

25/12/89

1748/Bsh

4553641

4553640

5

معیار گستر توس

بوشهر

25/12/89

1749/Bsh

3531742-0771

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
 

برق و الکترونیک

رديف

نام آزمايشگاه

استان

تاريخ اعتبار

شماره گواهينامه

تلفن و نمابر

1

روزنه شيد افزا

بوشهر

19/3/89

904/Bsh

4553640

4553641

2

شرکت معیار آزمای لیان

بوشهر

16/11/89

1688/Bsh

2580295-0771

3

شرکت نیرو گستر لیان

بوشهر

2/6/89

979/Bsh

344744-0771

555636-0771

4

شرکت آفتاب کویر پارس

بوشهر

2/6/89

984/Bsh

4552783-0771

4552784-0771

5

شرکت نارون لیان

بوشهر

4/5/89

1029/Bsh

10-4552706

4552341

6

شرکت صنایع برقی بهامین بوشهر

بوشهر

4/12/89

1721/Bsh

20-4512318-0771

4512321-0771

7

شرکت روزنه شیدافزا

بوشهر

19/3/89

905/Bsh

4553641

4553640

 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
  از اينجا دانلود كنيد

دانلود فهرست آزمایشگاههای همکار اداره استاندارد بوشهر


 
 
   |    نوشته شده توسط پیمان متفکری
 
 
     
 

pctfx3.3

مجله اینترنتی رسانه

Digital Classic Fix Template

سي دي كاتالوگ چند رسانه اي گروه طراحي چندرسانه اي وبلاگ رسانه گشت و گذار در دنياي رسانه هاي ديجيتال Medium Blog - Digital Media World قالبهاي رايگان سايت و وبلاگ Advanced Persian Blog Templates

اطلاعات مربوط به كارگاه طراحي قالب: Professional Web Site Design Center Template Design Workshop, دانلود قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, جزئيات قالب هاي رايگان Template Design Workshop, وبلاگ كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, جستجوي قالب هاي وبلاگ Template Design Workshop, تماس با كارگاه طراحي قالب Template Design Workshop, درباره كارگاه طراحي قالب

اطلاعات مربوط به گروه طراحي چندرسانه اي: Web Development Department - Multimedia Design Group , بخش توسعه وب - گروه طراحي چند رسانه اي Web Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي وب - گروه طراحي چند رسانه اي Multimedia Designing Department - Multimedia Design Group , بخش طراحي چند رسانه اي - گروه طراحي چند رسانه اي Blog - Multimedia Design Group , وبلاگ - گروه طراحي چند رسانه اي

اطلاعات مربوط به تكنوراتي: pictofxt Farsi Blog دامنه فارسی

ثبت سایت دامنه فارسی لینوکس سرور